Category Product Analytics

Czy można przełamać “nieśmiałość”​ w analityce produktów cyfrowych

Wstęp Posługiwanie się analityką produktową jest chyba jedną z najbardziej uniwersalnie potrzebnych umiejętności w pracy Product Ownera czy Product Managera. Bez względu na to jaki background posiadamy, nie wyobrażam sobie sytuacji kiedy umiejętność analizowania zachowań użytkowników w produkcie NIE JEST koniecznością. W tym tygodniu…

Skoro nic nie wiadomo, to jak się dowiedzieć? 10 sposobów na zbadanie wpływu zmian na produkt. (cz.1)

W jed­nym z moich poprzed­nich arty­ku­łów (“Nieoczekiwany sprzymierzeniec produktowca“) zasta­na­wia­łem się nad nie­wie­dzą przy pracy z pro­duk­tem i war­to­ścią jaką możemy czer­pać z oswo­je­nia takiego podej­ścia. Nie­stety istot­nym wyma­ga­niem jakie sta­wia przed pro­duktowcami akcep­ta­cja tego stanu rze­czy jest uzbro­je­nie się…

Za hajc Piratów z kAARRRaibów baluj. Czyli czego nie mówi framework wzrostu produktu SaaSowego – a mógłby

Tak zwane Pirac­kie Metryki są obecne w lite­ra­tu­rze pro­duk­towej i ana­li­tycz­nej już od jakie­goś czasu – przy­znam szcze­rze, że nie poku­si­łem się o dogłębne spraw­dze­nie ale jest to napewno ład­nych parę lat. W każ­dym bądź razie wystar­cza­jąco długo aby akro­nim…

Kiedy brak metryki jest lepszy niż byle jaka metryka?

Powie­dzieć że w dzi­siej­szych cza­sach metryki są nową czer­nią, to jak nie powie­dzieć nic. Szcze­gól­nie w branży tech­no­lo­gicz­nej i inter­ne­to­wej, gdzie na porządku dzien­nym jest mie­rze­nie i ana­liza dzia­łań na wszyst­kich pozio­mach orga­ni­za­cji – od ilo­ści dzien­nie prze­pro­wa­dzo­nych roz­mów z…