Category Posts in PL

Czy można przełamać “nieśmiałość”​ w analityce produktów cyfrowych

Wstęp Posługiwanie się analityką produktową jest chyba jedną z najbardziej uniwersalnie potrzebnych umiejętności w pracy Product Ownera czy Product Managera. Bez względu na to jaki background posiadamy, nie wyobrażam sobie sytuacji kiedy umiejętność analizowania zachowań użytkowników w produkcie NIE JEST koniecznością. W tym tygodniu…

Co było pierwsze – kura czy jajko? A może impact czy feature?

Pod­czas pracy nad pro­duktem jedną z naj­częst­szych i (chyba) naj­bar­dziej powszech­nych potrzeb jest pla­no­wa­nie. Potrzeba ta ma wiele źró­deł, poczy­na­jąc od potrzeby przy­go­to­wa­nia planu budże­to­wego, potrzeby orga­ni­za­cji na aktu­al­nym pozio­mie doj­rza­ło­ści (wzrost, ska­lo­wa­nie, opty­ma­li­za­cja ren­tow­no­ści), przez pla­no­wa­nie tre­ści mar­ke­tin­go­wych aż…