Category Leadership

3 Składniki udanego spotkania

Gdy zamy­kam oczy i sta­ram się wyobra­zić sobie naj­bar­dziej ste­reo­ty­pową „prze­szka­dzajkę” w codzien­nej pracy to przy­cho­dzi mi do głowy jeden koszmarek – nieudane spo­tka­nia. Jestem bar­dzo mocno prze­ko­nany, że i Tobie zda­rzyło się conajm­niej raz w karie­rze ciężko wes­tchnąć przed…

5 Pereł Przywództwa – Oddanie [5/5]

Witaj w pią­tej i ostat­niej czę­ści cyklu poświę­co­nego Per­łom Przy­wódz­twa – aspek­tom roli lidera, które moim skrom­nym zda­niem są warte uświa­do­mie­nia sobie dlatego, że mogą mieć ogromny wpływ na kształtowanie roli, ale nie zawsze są oczy­wi­ste. W tej czę­ści chciał­bym poru­szyć…

5 Pereł Przywództwa – Opieka [4/5]

Witaj w czwar­tej odsło­nie cyklu poświę­co­nego Per­łom Przy­wódz­twa – cechom które w mojej skrom­nej oce­nie są bar­dzo istotne w pracy lidera, ale nie zawsze są oczy­wi­ste – szcze­gól­nie gdy dopiero zaczy­namy swoją podróż w roli lidera. (Linki do pozo­sta­łych czę­ści…