Category Product Ownership

MVP czy nie MVP? Oto jest pytanie.

W obsza­rze roz­woju pro­duk­tów on-line skrót MVP jest praw­do­po­dob­nie jed­nym z moc­niej zako­rze­nio­nych akro­ni­mów. Jego roz­wi­nię­cie o „Mini­mal Via­ble Pro­duct” – mini­malny opła­calny pro­dukt. W pew­nej popu­lar­nej wyszu­ki­warce inter­ne­to­wej znaj­duje się podobno tro­chę ponad 125 000 000 (tak – STO…

Za hajc Piratów z kAARRRaibów baluj. Czyli czego nie mówi framework wzrostu produktu SaaSowego – a mógłby

Tak zwane Pirac­kie Metryki są obecne w lite­ra­tu­rze pro­duk­towej i ana­li­tycz­nej już od jakie­goś czasu – przy­znam szcze­rze, że nie poku­si­łem się o dogłębne spraw­dze­nie ale jest to napewno ład­nych parę lat. W każ­dym bądź razie wystar­cza­jąco długo aby akro­nim…

Kiedy brak metryki jest lepszy niż byle jaka metryka?

Powie­dzieć że w dzi­siej­szych cza­sach metryki są nową czer­nią, to jak nie powie­dzieć nic. Szcze­gól­nie w branży tech­no­lo­gicz­nej i inter­ne­to­wej, gdzie na porządku dzien­nym jest mie­rze­nie i ana­liza dzia­łań na wszyst­kich pozio­mach orga­ni­za­cji – od ilo­ści dzien­nie prze­pro­wa­dzo­nych roz­mów z…