Category Product Analytics

Trzej “banditos”​ analityki produktowej

Wraz z roz­wo­jem branży inter­ne­to­wej, dostę­pem do coraz to bar­dziej przy­stęp­nych (tj. nie wyma­ga­ją­cych całego zespołu deve­lo­per­skiego) form pro­wa­dze­nia biznesu online coraz sze­rzej zaczęły być wyko­rzy­sty­wane narzę­dzia ana­li­tyczne. Jesz­cze 10 lat temu było bar­dzo nie­wiele narzę­dzi tego typu, nie były…