Category Posts in PL

Trzej “banditos”​ analityki produktowej

Wraz z roz­wo­jem branży inter­ne­to­wej, dostę­pem do coraz to bar­dziej przy­stęp­nych (tj. nie wyma­ga­ją­cych całego zespołu deve­lo­per­skiego) form pro­wa­dze­nia biznesu online coraz sze­rzej zaczęły być wyko­rzy­sty­wane narzę­dzia ana­li­tyczne. Jesz­cze 10 lat temu było bar­dzo nie­wiele narzę­dzi tego typu, nie były…

Mecenas radzi – jak nie pogubić się we własnych decyzjach?

Jed­nym z chyba bar­dziej popu­lar­nych nur­tów myślo­wych jeśli cho­dzi o wytwa­rza­nie opro­gra­mo­wa­nia, szcze­gól­nie w branży w IT, szcze­gól­nie w star­tu­pach 😉 jest nurt Zwin­nego Wytwa­rza­nia Opro­gra­mo­wa­nia. (w ramach cie­ka­wostki – dla­czego Zwinne Wytwa­rza­nie Opro­gra­mo­wa­nia a nie Zwin­ność → “Agile is…

Olej z Węża branży IT

Olej z węża był sprze­da­wany w XVIII i XIX wieku w Euro­pie i Sta­nach Zjed­no­czo­nych jako abso­lut­nie sku­teczne i jedyne w swoim rodzaju reme­dium na wszyst­kie dole­gli­wo­ści. W dzi­siej­szych cza­sach ten ter­min jest cza­sami uży­wany w odnie­sie­niu do przy­pad­ków pro­mo­wa­nia…