Category Posts in PL

MVP czy nie MVP? Oto jest pytanie.

W obsza­rze roz­woju pro­duk­tów on-line skrót MVP jest praw­do­po­dob­nie jed­nym z moc­niej zako­rze­nio­nych akro­ni­mów. Jego roz­wi­nię­cie o „Mini­mal Via­ble Pro­duct” – mini­malny opła­calny pro­dukt. W pew­nej popu­lar­nej wyszu­ki­warce inter­ne­to­wej znaj­duje się podobno tro­chę ponad 125 000 000 (tak – STO…

Za hajc Piratów z kAARRRaibów baluj. Czyli czego nie mówi framework wzrostu produktu SaaSowego – a mógłby

Tak zwane Pirac­kie Metryki są obecne w lite­ra­tu­rze pro­duk­towej i ana­li­tycz­nej już od jakie­goś czasu – przy­znam szcze­rze, że nie poku­si­łem się o dogłębne spraw­dze­nie ale jest to napewno ład­nych parę lat. W każ­dym bądź razie wystar­cza­jąco długo aby akro­nim…

Kiedy brak metryki jest lepszy niż byle jaka metryka?

Powie­dzieć że w dzi­siej­szych cza­sach metryki są nową czer­nią, to jak nie powie­dzieć nic. Szcze­gól­nie w branży tech­no­lo­gicz­nej i inter­ne­to­wej, gdzie na porządku dzien­nym jest mie­rze­nie i ana­liza dzia­łań na wszyst­kich pozio­mach orga­ni­za­cji – od ilo­ści dzien­nie prze­pro­wa­dzo­nych roz­mów z…

“Hormon wzrostu”​ dla powierzanej odpowiedzialności

Czy­ta­jąc arty­kuły poświę­cone struk­tu­rze w dzi­siej­szych orga­ni­za­cjach, obser­wu­jąc trendy w ogło­sze­niach rekru­ta­cyj­nych na różne sta­no­wi­ska spe­cja­li­styczne czy wresz­cie przy­glą­da­jąc się orga­ni­za­cjom w któ­rych pra­cu­jemy można zauwa­żyć że różni ludzie zaj­mują się swoim obsza­rem na róż­nym pozio­mie decy­zyj­no­ści. Jako mode­lowy przy­kład…