Category Operations

Jak zjeść słonia? Pięć pomocnych sposobów na podzielenie tego co pozornie niepodzielne.

Jeśli mia­łeś oka­zję w jakiej­kol­wiek for­mie przecho­dzić wpro­wa­dza­jąca poję­cie zwin­nego wytwa­rza­nia opro­gra­mo­wa­nia lub wstęp do meto­dyki SCRUM to tytuł tego arty­kułu może przy­wo­ły­wać pewne sko­ja­rze­nia. Dla zacho­wa­nia peł­nej trans­pa­ren­cji i zro­zu­mie­nia dodam tylko że cho­dzi o pewną ana­lo­gię obra­zu­jącą istotę…

3 Składniki udanego spotkania

Gdy zamy­kam oczy i sta­ram się wyobra­zić sobie naj­bar­dziej ste­reo­ty­pową „prze­szka­dzajkę” w codzien­nej pracy to przy­cho­dzi mi do głowy jeden koszmarek – nieudane spo­tka­nia. Jestem bar­dzo mocno prze­ko­nany, że i Tobie zda­rzyło się conajm­niej raz w karie­rze ciężko wes­tchnąć przed…

Za hajc Piratów z kAARRRaibów baluj. Czyli czego nie mówi framework wzrostu produktu SaaSowego – a mógłby

Tak zwane Pirac­kie Metryki są obecne w lite­ra­tu­rze pro­duk­towej i ana­li­tycz­nej już od jakie­goś czasu – przy­znam szcze­rze, że nie poku­si­łem się o dogłębne spraw­dze­nie ale jest to napewno ład­nych parę lat. W każ­dym bądź razie wystar­cza­jąco długo aby akro­nim…

Kiedy brak metryki jest lepszy niż byle jaka metryka?

Powie­dzieć że w dzi­siej­szych cza­sach metryki są nową czer­nią, to jak nie powie­dzieć nic. Szcze­gól­nie w branży tech­no­lo­gicz­nej i inter­ne­to­wej, gdzie na porządku dzien­nym jest mie­rze­nie i ana­liza dzia­łań na wszyst­kich pozio­mach orga­ni­za­cji – od ilo­ści dzien­nie prze­pro­wa­dzo­nych roz­mów z…

Mecenas radzi – jak nie pogubić się we własnych decyzjach?

Jed­nym z chyba bar­dziej popu­lar­nych nur­tów myślo­wych jeśli cho­dzi o wytwa­rza­nie opro­gra­mo­wa­nia, szcze­gól­nie w branży w IT, szcze­gól­nie w star­tu­pach 😉 jest nurt Zwin­nego Wytwa­rza­nia Opro­gra­mo­wa­nia. (w ramach cie­ka­wostki – dla­czego Zwinne Wytwa­rza­nie Opro­gra­mo­wa­nia a nie Zwin­ność → “Agile is…