Category Leadership

5 Pereł Przywództwa – Odpowiedzialność [2/5]

Witaj Drogi Czy­tel­niku w dru­gim artykule z serii poświę­co­nej „Per­łom Przy­wódz­twa”, czyli atry­bu­tom przy­wódz­twa które w moim subiek­tyw­nym zda­niu są bar­dzo war­to­ściowe i pomocne, ale czę­sto nie są tak bar­dzo oczy­wi­ste gdy zaczy­namy swoją podróż jako lider. Link do pierw­szego…

5 Pereł Przywództwa – Sprawczość [1/5]

Witaj Drogi Czytelniku w pierwszym z pięciu artykułów, które będą poświęcone pięciu istotnym (oczywiście w moim subiektywnym odczuciu) atrybutom zdrowego przywództwa. Celowo używam tutaj słowa przywództwa, a nie np. zarządzania bo wierzę, że nie trzeba wcale mieć zwierzchniego stanowiska żeby…

“Hormon wzrostu”​ dla powierzanej odpowiedzialności

Czy­ta­jąc arty­kuły poświę­cone struk­tu­rze w dzi­siej­szych orga­ni­za­cjach, obser­wu­jąc trendy w ogło­sze­niach rekru­ta­cyj­nych na różne sta­no­wi­ska spe­cja­li­styczne czy wresz­cie przy­glą­da­jąc się orga­ni­za­cjom w któ­rych pra­cu­jemy można zauwa­żyć że różni ludzie zaj­mują się swoim obsza­rem na róż­nym pozio­mie decy­zyj­no­ści. Jako mode­lowy przy­kład…